הודעה לגבי שעות הפעילות ביום הזיכרון וביום העצמאות:

ים שני 24.4- פתוחים עד 19:00, יום שלישי 25.4- פתוחים עד 14:00, יום רביעי 26.4- סגור.

הודעה ללקוחותינו: ערב יום כיפור החנות תיסגר בשעה 12:00, תודה וחתימה טובה

אנחנו עם הנצח 02

שעות הפעילות: א-ה 08:00-20:00, יום שישי עד 14:00, מוצ"ש- שעה לאחר צאת השבת ועד 22:00. כתובת: *בן ציון גליס 32, פתח תקווה*

27.02.2024 יום הבחירות- פתוחים כרגיל! 08:00-20:00

חפשו...
Generic filters

תקנון ותנאי שימוש באתר

א.  כללי ותנאי השימוש באתר:

 1. ברוכים הבאים לאתר הקניות המקוון של היפר רוזנפלד ש.מ. (2012) בע”מ (להלן- “אתר רוזנפלד”) האתר הינו מנוהל ע”י חברת היפר רוזנפלד ש.מ. (2012) בע”מ ח”פ 514779065 (להלן “חברת רוזנפלד”)
 1. בכל שאלה, הערה או בעיה הנוגעות לאתר רוזנפלד נשמח לתת לכם מענה בטלפון שמספרו – 03-9050011, שהינו מוקד התמיכה שלנו הנועד לסייע ולתת מענה לכל הקשור בשימושכם באתר רוזנפלד.
 1. אתר רוזנפלד הינו אתר אינטרנט במסגרתו תוכלו לבצע הזמנת מוצרי צריכה המשווקים על ידי חברת רוזנפלד.
 1. הנכם מתבקשים לקרוא את תקנון אתר רוזנפלד בעיון, וזאת מאחר והזמנת מוצרים ו/או ביצוע פעולות כל שהן באתר רוזנפלד, על ידכם מאשר, כי קראתם את התקנון, וכי הינכם מסכימים ומאשרים את כל הוראותיו  של התקנון המהווה הסכם מחייב ביניכם לבין חברת רוזנפלד ולכך שתהליך ההזמנה והרכישה באתר רוזנפלד, יהא כפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה.
 1. חברת רוזנפלד שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את התקנון מעת לעת עפ”י שקול דעתה הבלעדי, וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת. מובהר בזאת, כי למזמינים ולמשתמשים באתר, לא תהא כל טענות ו/או תביעות כלפי  חברת רוזנפלד, בגין עדכון ו/או שינוי כאמור. הנכם מתבקשים מעת לעת  כאשר אתם מבצעים קניות באתר לקרוא את התקנון.
 1. מועד תחילת החלתו של העדכון ו/או השינוי יחול בעת פרסומו של נוסח התקנון המעודכן באתר רוזנפלד, וכל פעולה שתבוצע באתר לאחר הפרסום כאמור, תהיה כפופה לתקנון המעודכן.
 1. חברת רוזנפלד, רשאית לשנות ו/או להפסיק, לפי שיקול דעתה הבלעדי בכל עת את פעילות אתר רוזנפלד,וזאת ללא כל צורך במתן הודעה מוקדמת לכך.
 1. האתר הינו מנוסח בלשון זכר כאשר ההתייחסות הינה כמובן לזכר ונקבה כאחד.

ב. הרשאים לקנות באתר רוזנפלד:

 1. כל אדם ו/או תאגיד המחזיקים כרטיס אשראי בתוקף, שהונפק על ידי אחת מחברות האשראי בישראל, המכובד בישראל ובכפוף לכך שמסרו את כל פרטיהם כמבוקש בהליך ההרשמה לאתר רוזנפלד, ונמצאים בטווח שירות המשלוחים.
 1. למרות האמור לעיל, אתר רוזנפלד שומר לעצמו את הזכות שלא לאפשר למזמין מסוים מכל סיבה שהיא לרכוש מוצרים באמצעות אתר רוזנפלד, לרבות ביטולה של ההזמנה בכל עת, וזאת על פי שיקולו הבלעדי של האתר וללא כל צורך בנימוק או הסבר לכך.

 ג. אזור פעילות אתר רוזנפלד:

 1. השירות שניתן במסגרת אתר רוזנפלד מוענק באזורים מסוימים בלבד המשתנים ומתעדכנים מעת לעת על ידי חברת רוזנפלד לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר בזאת, כי רכישת מוצרים ואספקתם באתר רוזנפלד אפשרית אך ורק כאשר הכתובת המבוקשת על ידכם מצויה בתוך אזור הפעילות של האתר, ובכפוף לכך שאין כל מניעה טכנית ו/או אחרת המונעת אספקת מוצרים כאמור.

ד. שעות הפעילות באתר רוזנפלד:

 1. הזמנה באתר רוזנפלד אפשרית 24 שעות ביממה, למעט בשבתות ובמועדי ישראל, וכן למעט מקרים בהם האתר מושבת לצורך תחזוקתו ו/או מכל סיבה אחרת. אספקת הזמנה תתבצע עד 10 ימי עסקים מיום ביצוע ההזמנה אלא עם כן צוין אחרת בפריט המוזמן .
 1. שעות פעילות מוקד שרות לקוחות, הינן כדלקמן:

            ימים א’ – ה’ : 8:00 – 17:00.

 1. מובהר בזאת, כי ייתכן ויחולו שינויים במועדים המצוינים בתקנון זה לרבות במועדי האספקה, שעות פעילות האתר ושעות פעילות מוקד שירות הלקוחות, והכל לפי שיקול הדעת הבלעדי של חברת רוזנפלד.

ה. המוצרים הנמכרים באתר רוזנפלד:

 1. באתר רוזנפלד נמכרים מוצרים לשיפור הבית ומוצרי צריכה אחרים לסוגיהן, והכל כמפורט כמופיע ברשימות המוצרים המופיעות באתר.
 1. חברת רוזנפלד, רשאית לשנות בכל עת לפי ראות עיניה את ההיצע ו/או את מגוון המוצרים המוצגים ברשימת המוצרים המופיעים באתר, וכן להחליף ו/או להוסיף איזה מהמוצרים ברשימת המוצרים או להוציא איזה מהמוצרים מהרשימה וזאת מעת לעת, והכל על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר בזאת, כי אופן הצגת המוצרים באתר רוזנפלד יקבע מעת לעת על פי שיקול הדעת הבלעדי של האתר. יובהר כי תמונות המוצרים המופיעות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות באופן כלשהו את חברת רוזנפלד.
 1. באתר רוזנפלד יתאפשר גם להזמין מוצרים שליד שמם ברשימת המוצרים יצוין, כי אינם מצויים כעת במלאי החברת רוזנפלד או כל מונח אחר דומה. במקרה כזה, במידה ויסומן המוצר על ידי המזמין ויחודש המלאי של המוצר עד למועד תחילת ביצוע ההזמנה על ידי חברת רוזנפלד, יצורף המוצר למוצרים שיסופקו והמזמין יחויב בתשלום גם בגין מוצר זה. כמובן אם המוצר לא יסופק המזמין לא יחויב בתשלום בגין המוצר הנ”ל.
 1. מובהר בזאת, כי במסגרת רכישת המוצרים באתר רוזנפלד, לא תתאפשר רכישה סיטונאית של המוצרים. חברת רוזנפלד שומרת לעצמה זכות למנוע ביצוע רכישות והזמנות, שעל פי שיקול דעתה הבלעדי, הינם בגדר רכישה סיטונאית. מובהר כי רכישה של מעל 6 יחידות של כל מוצר יכול ותהיה כפופה לאישור של מנהל אתר רוזנפלד
 1. כמו כן, לא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה כנגד תאריך התפוגה המצוין על המוצר שסופק ללקוח כל עוד תאריך התפוגה הרשומה על המוצר הינה בפרק זמן סביר לפני תום התפוגה, וזאת בהתאם לשיקול הדעת הבלעדי של אתר רוזנפלד.
 2. חלק מהמוצרים המוצעים לרכישה באתר רוזנפלד מלווים בתעודת אחריות. במקרים אלה תעודת אחריות תהיה מטעם היצרן ו/או היבואן ו/או נותן השירות (להלן: “בעל האחריות”).
 3. האחריות הבלעדית למוצרים, לאיכותם, לטיבם, לעמידותם, ליכולת פעולתם התקינה ולמפרט פעילותם חלה אך ורק על בעל האחריות ולא על רוזנפלד.
 4. כל רוכש מצהיר בעצם ביצוע פעולת הרכישה כי תוכן סעיף זה הובא לידיעתו וכי לא תהיה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד רוזנפלד ו/או מי מטעמה וכן נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר לתכונות דלעיל אלא לבעל האחריות בלבד. תעודת האחריות מאת בעל האחריות תימסר במעמד מסירת המוצר, וכן יתאפשר עיון בתעודת האחריות עוד לפני השלמת העסקה בחברת רוזנפלד ברח’ בן ציון גליס 32, סגולה פ”ת. בתעודת האחריות יצוינו פרטי היצרן כתובת ומספרי טלפון של תחנות השירות, יש לשמור את תעודת האחריות בצמוד לחשבונית הקניה.
 1. חלק מן המוצרים יסופקו לרוכש על ידי גורם שלישי. במקרה זה יתכנו עיכובים באספקת המוצר התלויים באותו גורם, חברת רוזנפלד תהיה פטורה מאחריות בגין עיכובים אלה ולא תהיה לרוכש כל טענה ו/או תביעה נגד חברת רוזנפלד ו/או מי מטעמה ו/או נגד מפעילי האתר ו/או מי מטעמם בקשר עם עיכובים באספקה והטענות תופנינה כנגד הצד השלישי.

ו. מחירי המוצרים:

 1. מחירי המוצרים הקובעים הינם רשומים ליד כל מוצר מהמוצרים המופיעים באתר. מובהר בזאת, כי חברת רוזנפלד, תהא רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר מפעם לפעם ולפי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר בזאת, כי במידה ועודכנו מחירי המוצרים לפני תום הליך בחירת המוצרים על ידכם תחויבו לפי המחירים המעודכנים. כמו כן, במידה והזמנתם מוצר ובין מועד הזמנתו למועד אספקתו ישתנה מחירו (כפוף לאמור בסעיף אספקת המוצרים להלן) המחיר הקובע שעל פיו יחויב המזמין יהיה המחיר בעת אישור ההזמנה על ידכם.
 1. מחירי המוצרים הנמכרים באתר רוזנפלד, אינם תואמים בהכרח את מחירי המוצרים הנמכרים בחברת רוזנפלד והמחיר הקובע הינו המחיר, כפי שמופיע באתר כפי שהיה במועד אישור ההזמנה, ובכל מקרה לא המחיר המופיע על תו מחיר כלשהו המוטבע על המוצר או במקום אחר.
 1. מוצרים אשר מוצגים למכירה במחירי מבצע יסופקו במחיר המבצע בכפוף לכך שהמבצע הינו בתוקף במועד הרכישה.
 2. מחירי המוצרים הינם כוללים מס ערך מוסף (מע”מ).
 3. ט.ל.ח- מחירי מוצרים שנפלה בהם טעות בתום לב לא יחויבו במחיר הטעות.
 4. החברה איננה אחראית על פרסום המחירים וזמינות המוצרים דרך אתרים ופלטפורמות צד ג’, המחירים הקובעים הם המחירים המופיעים באתר החברה.
 5. תקנון “מחיר מבצע ללא מע”מ: על מגוון המוצרים שבמבצע, תינתן הנחה אפקטיבית של 14.53% בפועל, המגלמים את הורדת המע”מ אשר עומד על 17%.
  למה הסכום שיורד הינו 14.3% ולא 17%?
  מפני שפעולת הוספה וחיסור של אחוזים הם יחסיים, לא ניתן לעשות היפוך כמו למשל בחיבור וחיבור.
  כדי לעשות את ההיפוך נכון וכדי להגיע ממחיר מחירון הכולל מע”מ, למחיר ללא מע”מ, התשובה של המתמטיקה היא להחסיר 14.53% הנחה.
  דוגמא למה לא מחסירים 17%:
  100 שח+ 17%= 117 ש”ח
  117 ש”ח- 17% = 97 ש”ח
  *ניתן להיעזר במחשבון המע”מ בלינק: https://www.vat-calculator.info/israel/0/ 

ז. התשלום:

 1. התשלום באתר רוזנפלד יתבצע באמצעות כרטיסי אשראי המונפקים על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המוכרות והפועלות בארץ בלבד. ובכפוף לכך שחברות אלו מתירות את ביצוע התשלומים ברשת האינטרנט ולמזמין
 1. על אף האמור לעיל, חברת רוזנפלד, שומרת לעצמה את הזכות לקבוע הסדרי תשלומים ו/או אמצעי תשלום אחרים ככל שתבחר לפי שיקול דעתה הבלעדי, לרבות הסדרים לתשלום באמצעים שונים מכרטיס אשראי.
 1. תנאי האשראי יהיו בהתאם לתנאים שיהיו נהוגים בחברת רוזנפלד בעת מועד ההזמנה.
 1. חברת רוזנפלד שומרת לעצמה את הזכות להפסיק ו/או לשנות את דרך התשלומים באתר רוזנפלד לפי שיקול דעתה הבלעדי ובכל עת כפי שיראה לה.

ח. דמי משלוח:

 1. הזמנה באתר רוזנפלד תחייב  את המזמין בדמי משלוח בסך כפי שיצוין באתר עבור דמי משלוח למען המבוקש במסגרת הזמנה אחת. מובהר בזאת, כי דמי המשלוח הינם בנוסף לתשלום ההזמנה.
 2. בשל שינויי מחירים ומדיניות בחברות השליחויות השונות, מחירי המשלוחים עלולים להיות גבוהים יותר כשמדובר באזורים חריגים, כגון מעבר לקו הירוק, רמת הגולן, ישובי הערבה, ישובי נגב מרוחקים, ישובים מבודדים וקטנים ברחבי המדינה וכו’, כל זאת בשל אילוצים שאינם תלויים בחברת רוזנפלד, לכן אין להתייחס למחיר המשלוח שמופיע בעת ההזמנה כאל מחיר משלוח סופי. המחיר המופיע הוא לערים ולאזורים בקווי חלוקה מרכזיים.
 3. חברת רוזנפלד שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את דמי המשלוח מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, ואינה מתחייבת להודיע מראש על שינוי ו/או עדכון כאמור.
 4. חברת רוזנפלד שומרת לעצמה את הזכות שלא לספק ללקוח כל מוצר מכל סיבה שהיא לרבות כתוצאה ממשקל או גודל מיוחדים או לאזורים או ישובים מסוימים או מכל סיבה אחרת.
 5. חברת רוזנפלד מספקת עד 7 ימי עסקים את מוצריה לא כולל מוצרים מורכבים וכבדים כמו ארונות, מחסנים וכו’ שהם מסופקים עד 21 ימי עסקים ולא כולל חלק ממוצרי ריהוט גן שמסופקים עד 14 ימי עסקים. חישוב ימי האספקה לא כוללים את ימים: שישי, שבת, חגים וערבי חגים וימים מיוחדים.
 6. “משלוח חינם” – בכל מקרה בו יש שימוש במשלוח חינם, יובהר כי המשלוח המדובר הינו לנקודת איסוף ולא לבית לקוח. לקוח אשר מעוניין במשלוח עד הבית- יידרש להוסיף עלות נוספת למשלוח כפי שמצוין בעמוד העגלה/תשלום.

ט. אספקת המוצרים למען המזמין:

 1. המוצרים הנכללים בהזמנה יסופקו על ידי חברת רוזנפלד למען כמבוקש על ידי המזמין, ובכפוף לכך שזכותה של חברת רוזנפלד שלא לספק מוצרים כלשהם, וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 1. מובהר כי אתר רוזנפלד יציע מועדים לאספקה בהתאם ליכולת האספקה שלו באותה עת ובכפוף לשיקול דעתו הבלעדי.
 1. חברת רוזנפלד תעשה כל מאמץ על מנת לספק את כל המוצרים בהזמנה ובמועד, אולם לצערנו לא תמיד יהיו כל המוצרים זמינים לפיכך, חברת רוזנפלד אינה מתחייבת לספק את כל המוצרים בהזמנה בין אם צוין, כי הם במלאי ובין אם לאו ולמזמין לא תהא כל טענה ו/או תביעה כל שהיא כלפי חברת רוזנפלד בגין אי אספקת מוצר כלשהו מההזמנה, מובן מאיליו כי מוצר שלא יסופק על ידי חברת רוזנפלד לא יחויב.
 1. מובהר בזאת, כי במידה ובעת מועד אספקת המוצרים, לא יהיה המזמין ו/או מי מטעמו במען שבוקשה הזמנת המוצרים על ידי המזמין, והמזמין לא יאשר טלפונית במוקד שירות הלקוחות, כי הינו מאשר השארת ההזמנה ליד דלת ביתו או בכל מקום אחר הסמוך למענו תוחזר ההזמנה לחברת לרוזנפלד. ועל המזמין תהא האחריות לתאם עם שירות הלקוחות את מועד האספקה בשנית. אי קביעת מועד הזמנה חדש על ידי המזמין, לא תפטור אותו מתשלום ההזמנה שבוצע על ידו.
 1. במשלוח המוצרים בשנית יחויב המזמין בנוסף לתשלום דמי המשלוח הראשוניים גם בתשלום דמי משלוח נוספים.
 2. מובהר בזאת, כי ככל שאושר על ידי המזמין השארת ההזמנה בסמוך לדלת מענו או במקום אחר הסמוך למענו, מסכים ומאשר המזמין, כי האחריות בדבר המוצרים הינה שלו בלבד ובכל במקרה של גניבה ו/או קילקול ו/או כל טענה אחרת בקשר לכך לא יוכל לבוא המזמין בטענות ו/או תביעות כנגד חברת רוזנפלד.
 3. אי עמידת חברת רוזנפלד במועד האספקה המבוקש מכל סיבה שהיא לא יפטור, בכל דרך שהיא, את המזמין מחובת התשלום בגין האספקה.
 4. אריזת המוצרים המוזמנים תעשה בקרטון ו/או בכל אריזה אחרת, כפי שתראה לחברת רוזנפלד, ולא תהא למזמין כל טענה ו/או תביעה בשל כך.
 1. דמי המשלוח המפורטים באתר אינם כוללים הובלה חריגה ו/או משלוח מחוץ לישראל. הובלה חריגה משמעותה הובלה לקומה ג’ ומעלה ללא אפשרות להוביל באמצעות מעלית ו/או הובלה הדורשת כוח אדם נוסף ו/או אמצעים מיוחדים.
  במידה ואין חניה חופשית בסמוך לבניין הלקוח ו/או הלקוח נמצא בתוך קניון ו/או משלוח מעל 25 ק”ג יסופקו ללקוח רק עד למקום הכניסה לבניין/קניון והשליח לא יעלה את המוצרים עד לדירת הלקוח ויתאם איתו מסירה בפתח הבניין.
 2. למרות בחירתו של הלקוח את נקודת החלוקה ייתכן ונקודת החלוקה תשתנה עקב עומס של חבילות בנקודת החלוקה שנבחרה.
 3. חברת רוזנפלד מספקת עד 7 ימי עסקים את מוצריה לא כולל מוצרים מורכבים וכבדים כמו ארונות, מחסנים וכו’ שהם מסופקים עד 21 ימי עסקים ולא כולל חלק ממוצרי ריהוט גן שמסופקים עד 14 ימי עסקים. חישוב ימי האספקה לא כוללים את ימים: שישי, שבת, חגים וימים מיוחדים.
 4. למען שמירת המוצר בעת המשלוח ייתכן כי במקרים מיוחדים הפריט/ים יארז/ו באריזה נוספת הלא קשורה למותג הפריט. אין בזה דרך להראות כי המוצר איננו חדש/פגום/אינו מקורי.

י. החזרת מוצרים

 1. החזרת מוצרים תתאפשר עד 14 יום מקבלתם ובתנאי שיהיו באריזתם המקורית ולא נעשה בהם שימוש.
 2. מובהר בזאת כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים בהזמנה מיוחדת, מוצר בחיתוך לפי מידה וצבע מגוון.
 3. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה להשיב מוצרים פגומים ו/או מקולקלים, בכפוף לכך שלא נמסרו כאלו על ידי חברת רוזנפלד.
 4. מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההשלמה ו/או ההחלפה ו/או ההחזרה של המוצר ו/או את החיוב/הזיכוי הכספי למזמין, לפי העניין וככל שמתחייב על פי הנסיבות ועל פי הדין.
 1. מובהר בזאת כי כל השלמה ו/או החלפה ו/או החזרת מוצר כאמור לעיל, תחייב את המזמין בדמי משלוח ו/או איסוף מבית הלקוח לפי הצורך בהתאם לגודלה של החבילה ובהתאם לאזור שילוחה ללא קשר לתשלום ו-אי התשלום עבור המשלוח בעת הרכישה.
 2. במקרה שתתגלה אי התאמה בין ההזמנה למוצרים המסופקים או שהמוצר פגום או אינו פועל כראוי, על המזמין להודיע על כך, למוקד שירות הלקוחות בתוך 24 שעות לאחר מועד האספקה, אי מתן הודעה בפרק הזמן כאמור מהווה ויתור של המזמין בדבר כל טענה ו/או תביעה בקשר, לאי התאמה ו/או ו/או תקינות המוצר מצידו.מוקד שירות הלקוחות יתאם עם המזמין את ההחלפה ו/או תיקון של המוצר עפ”י הצורך, במקרה זה בלבד עלות המשלוח ו/או האיסוף מבית הלקוח תהיה על חשבון חברת רוזנפלד וזאת בתנאי שהמזמין הודיע לשירות הלקוחות עד 24 שעות מקבלת המוצר.

יא. ביטול ושינוי הזמנה:

 1. שינוי הזמנה על ידי המזמין תתאפשר, לפי שיקול דעתה הבלעדי של חברת רוזנפלד שתעשה כל מאמץ לאפשר את שינוי ההזמנה כמתבקש על ידי המזמין.
 2.  ביטול הזמנה יתאפשר רק באותו יום העבודה בו בוצעה ההזמנה  במידה וביטול ההזמנה נימסר לאחר יום העבודה, לא ניתן יהיה לבטל את הזמנה  אלא אם חברת רוזנפלד תאפשר זאת. מובהר, כי במקרה כאמור לעיל, בו ניתן יהיה לבטל ההזמנה יזוכה המזמין מהתשלום ששולם על ידו, אולם חברת רוזנפלד תהא רשאית לגבות מהמזמין תשלום בגין הביטול.
 1. לאחר שכבר סופקו המוצרים, לא ניתן יהיה לשנות ו/או לבטל את ההזמנה ותחויבו בתשלום מלוא סך ההזמנה או בתשלום ההזמנה המקורית לפני השינוי כאמור, לפי העניין.
 1. שינוי או ביטול הזמנה יתבצע באמצעות מוקד שירות הלקוחות הטלפוני או בפקס או במייל בלבד.
 1. אתר רוזנפלד יהא רשאי לשנות ו/או לבטל הזמנה ובלבד שימסור על כך למזמין הודעה לפני מועד האספקה. במקרה של ביטול לא יחויב המזמין בתשלום סך ההזמנה, ובמקרה של שינוי יחויב המזמין בהתאם להזמנה ששונתה.
 1. יודגש כי החזרת מוצרים וביטול הרכישה תהיינה בהתאם ובכפוף להוראות החוק, לרבות הוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981, הוראות חוק המכר, התשכ”ח – 1968, והוראות חוק כרטיסי חיוב התשמ”ו – 1986, ו/או בכפוף למדיניות חברת רוזנפלד, כפי שתקבע מעת לעת.

יב. ביטול עסקה:

ביטול עסקת מכר מרחוק (רכישה באמצעות אתר האינטרנט הינה עסקת מכר מרחוק כמפורט בסעיפים 14(ג)(1), 14(ד), 14ג1, 14ה(א) ו-(ב) לחוק הגנת הצרכן, תשמ”א 1981 (להלן: ‘’חוק הגנת הצרכן”) ) תתאפשר בהתאם לתנאים המפורטים בסעיפי החוק דלעיל ואשר מתומצתים להלן למען הנוחות. למען הסר ספק, בכל מקרה של התנגשות בין התמצות לבין הוראות החוק, הוראות החוק יגברו:

לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה שביצע באתר באם לא עברו 14 יום ממועד קבלת המוצר או מסמך המפרט את פרטי העסקה לפי המאוחר וזאת באמצעות אמצעי התקשורת המפורטים להלן:

פנייה לשירות הלקוחות בוואטסאפ: http://tinyurl.com/RozenfeldWhatsapp

פנייה לשירות הלקוחות באימייל: [email protected]

פנייה לשירות הלקוחות באתר- בעמוד צור קשר: https://www.rozenfeld.co.il/contact-v1/

פנייה לשירות הלקוחות בשיחה: 03-9050000

פנייה לשירות הלקוחות ע”י מילוי הטופס הבא: https://www.rozenfeld.co.il/ביטול-עסקה/

צרכן שהוא אדם עם מוגבלות, אזרח ותיק או עולה חדש (העוסק רשאי לבקש תעודה המוכיחה זאת) – רשאי לבטל את העסקה תוך 4 חודשים מיום עשיית ההסכם או מיום מסירת המוצר או מיום קבלת מסמך גילוי הפרטים הנדרשים על פי החוק, לפי המאוחר מבניהם.

לקוח אשר יבקש לבטל עסקה בגין פגם אשר קיים במוצר אשר קיבל או עקב אי התאמה בין המפורסם לבין יכולותיו של המוצר בפועל יקבל את מלוא כספו בחזרה.

במקרה של ביטול עסקה שלא עקב פגם אשר נפל במוצר, המוצר יוחזר על ידי הלקוח או מי מטעמו למען שיוגדר על ידי שירות הלקוחות של החברה במסגרת הפנייה לביטול העסקה. כמו כן, יחולו דמי ביטול בסך 5% או 100 שקלים לפי הסכום הנמוך מבניהם.

לא תתאפשר ביטול עסקה במקרים שבהם על פי החוק זכות הביטול אינה חלה, ובכלל זאת:
ריהוט שהורכב בביתך, מוצרים שלא ניתן להחזירם על פי דין, מוצרי מזון, תרופות ותוספי תזונה, טובין פסידים, טובין שיוצרו במיוחד בעבור הצרכן בעקבות העסקה, מידע כהגדרתו בחוק המחשבים, התשנ”ה – 1995, לרבות מפתחות ורישיונות לתוכנה שנעשה בהם שימוש כדי להפעיל תוכנת מחשב (‘קוד דיגיטלי’)

ביטול עסקה פרונטלית (מוצר שנרכש בחנות הפיזית):

ע”פ תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע”א – 2010 התקנות חלות אך ורק על עסקאות הנעשות בבית העסק. תקנות אלה קובעות רשימה סגורה של עסקאות לרכישת מוצר/ים או שירותים אשר רק לגביהם חלה זכות הביטול. בתקנות מפורט פרק הזמן העומד לצרכן למימוש הזכות בהתאם למוצר שרכש.

לגבי עסקאות לרכישת טובין (מוצר/ים) הזכות לביטול עסקה, תחול גם בתנאים נוספים:

 • ערכם של המוצר/ים עולה על 50 ₪.
 • המוצר/ים לא נפגמו, ולא נעשה בהם שימוש.

·         המוצר/ים הוחזרו לעוסק- חובת החזרת המוצר למחסני החברה / הספק היא על הלקוח.

 החזרת התמורה:

צרכן המבקש לבטל עסקה, חייב להציג לעוסק חשבונית או סרט קופה או פתק החלפה, המעידים על עצם ביצוע העסקה עם העוסק. ככל שלא מדובר באחד משלושת דרכי הוכחה אילו, הצרכן יכול להציג הוכחה אחרת, אך היא צריכה להעיד על עצם ביצוע העסקה, מועדה, הסכום ששולם בעדה ואמצעי התשלום.

ברגע שצרכן מממש את זכותו לביטול העסקה מתקיימת השבה הדדית –בהתאם לאופן התשלום.

 

·         ברכישת המוצרים הבאים ניתן לבטל את העסקה בתוך 14 ימים מהיום שבו הצרכן קיבל את המוצר (פתיחת האריזה המקורית לא נחשבת כשימוש או כפגימה במוצר, אלא אם כן יוכח אחרת. חיבור של המוצרים לחשמל, גז או מים ייחשב כשימוש בהם):

ריהוט.

ציוד לבית ולגן, למעט כלי אוכל לא ארוזים.

מכשירים חשמליים ואלקטרוניים, כולל ציוד קצה (מודם, טלפון סלולרי, ממיר, צלחת לוויין).

מוצרים הארוזים באריזתם המקורית וכל זמן שהאריזה לא נפתחה על-ידי הצרכן.

מוצרים שהוזמנו על-ידי הצרכן ועדיין לא סופקו לו, גם במקרה בו הסיבה לעיכוב היא שהמוצר אזל מהמלאי ויש לייצר אותו או להזמין אותו, אלא אם הייצור או ההזמנה נעשו על-פי מידות מיוחדות.

מטהר מים ומתקן למים מינרליים.

שעונים.

·         ברכישת המוצרים הבאים ניתן לבטל את העסקה עד תום יומיים מיום הרכישה, לא כולל ימי מנוחה (בתנאי שתווית המחיר על המוצר לא הוסרה):

ביגוד.

הנעלה.

לא ניתן לבטל עסקאות מסוימות, כגון: רכישת מזון או תוספי מזון, מוצרים הניתנים להעתקה או שכפול, הלבשה תחתונה, שירותי נופש בחו”ל, מוצרים שיוצרו לפי מידות מותאמות לצרכן, תכשיטים מעל 3,000₪, מוצרים היגייניים לשימוש אישי כמו טיטולים, סכיני גילוח, שמפו לשיער ועוד.

14 ימי עסקים = הימים נספרים החל מהיום למחרת וכוללים ימי מנוחה, פגרה או שבתון (בתנאי שהם לא הימים האחרונים בתקופה).

 

יג. מועדון לקוחות:

 1. חברת רוזנפלד רשאית, אך לא חייבת לצרף מזמין המזמין באמצעות אתר רוזנפלד, גם למועדון הלקוחות של חברת רוזנפלד. בהצטרפותו לשירות רוזנפלד מאשר הלקוח כי קרא את תקנון המועדון ומסכים לכל תנאיו.
 1. במידה ומצוי ברשותכם כרטיס מועדון לקוחות תתבקשו על ידי אתר רוזנפלד בעת שייקבע על ידי האתר, לפי שיקול דעתו הבלעדי, לעדכן את מספר הכרטיס וזאת על מנת שתוכלו ליהנות מכל ההטבות והזכויות המוענקות.

יד. מבצעי מכירות:

 1. מעת לעת יימכרו מוצרים ברוזנפלד במסגרת מבצעים לקידום מכירות.
 1. המבצעים הנערכים באתר רוזנפלד, הנם במסגרת מכירות באתר רוזנפלד בלבד, ואינם קשורים ליתר המבצעים המוצעים בחברת רוזנפלד. חברת רוזנפלד לא תהא מחויבת למכור, במסגרת אתר רוזנפלד, מוצרים בתנאי מבצע גם אם המוצרים הנ”ל ימכרו בתנאי מבצע במסגרת חנויות הרשת. כמו כן מבצעים שיתנהלו באתר רוזנפלד לא יחייבו את חברת רוזנפלד.
 1. במידה ואתר רוזנפלד יחליט לקיים מבצע כלשהו אזי המבצע יהיה בתוקף עד למועד כפי שייקבע ו/או עד לגמר המלאי (לפי המוקדם מביניהם), והכל בכפוף לתנאים ו/או לתקנון המבצע הרלוונטי ו/או בכפוף למצוין בצד המוצר המוצע במסגרת המבצע. מחירי המבצע נכונים ליום האספקה בלבד, כמפורט  לעיל.
 2. יובהר כי מבצעים, מחירים וקופונים, המוגבלים למימוש חד פעמי ו/או ללקוח אחד, בין אם קופון ייחודי ובין אם כללי – הינם לרבות כתובות ip שונות לאותו לקוח, שמות שונים לאותה הכתובת, כתובות שונות לאותו לקוח, ו/או משלוחים או איסוף מספר הזמנות על ידי לקוח יחיד.
  בכל מקרה של חשד ניצול לרעה של מבצע/קופון באתר – לרוזנפלד שמורה הזכות לבטל הזמנתו או לחייבו במחיר מלא, לבחירת הלקוח.

טו. אחריות:

 1. חברת רוזנפלד אינה אחראית לנזק ו/או הפסד כלשהו שייגרם למזמין באתר רוזנפלד ו/או לצד שלישי אחר כלשהו כתוצאה משימוש ו/או רכישה המתבצעת באתר רוזנפלד.
 1. האמור לעיל, הינו לרבות מקרה של רכישה המתבצעת באמצעות כרטיס אשראי ללא הסכמת בעל הכרטיס, ו/או כל פעולה שתבוצע באתר על ידי צד ג’ כלשהו שיכנס לאתר ויגרום נזק.
 1. חברת רוזנפלד לא תישא בכל אחריות לנזק שייגרם למזמין במישרין או בעקיפין, וזאת עקב איחור במועד האספקה או מכך שסופקו מוצרים פגומים או לא תקינים, למעט אם הפגם או הקלקול נבעו מרשלנות של חברת רוזנפלד. למען הסר ספק מובהר, כי אחריות אתר רוזנפלד תהא מוגבלת בכל מקרה עד לגובה סכום המוצר בלבד.
 1. מובהר בזאת, כי מידע בקשר למוצרים המופיעים באתר רוזנפלד הינו לעיתים מיצרני המוצרים, ולפיכך אין חברת רוזנפלד אחראית על מידע זה.
 1. המזמין יישא באחריות מלאה לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם לו ו/או לאתר רוזנפלד ו/או לצד שלישי אחר כלשהו בגין טעות שביצע המזמין בהקלדת הנתונים, לרבות, טעות בהקלדת כתובתו, טעות בהקלדת פרטי כרטיס האשראי, טעות בהקלדת כתובת לאספקת ההזמנה וכיוצ”ב.
 1. אתר רוזנפלד עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילות האתר ויחד עם זאת המזמין פוטר את אתר רוזנפלד מכל אחריות לנזק מכל מין וסוג שהוא שעלולים להיגרם לו ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מפעילות באתר ו/או מתקלה טכנית בחומרה ו/או בתוכנה הקשורים לאתר.
 1. אתר רוזנפלד לא יהא אחראי, בכל הקשור לאתר, לנזק מכל מין וסוג שהוא שייגרם למזמין ו/או לצד ג’ כלשהו כתוצאה מתקלה בתקשורת (אינטרנט או טלפון) שתנבע ממעשה ו/או ממחדל ו/או מרשלנות של ספקי אינטרנט ו/או ספקי תקשורת טלפונית באשר הם.
 1. אתר רוזנפלד לא יהא אחראי לנזק מכל סוג שהוא שייגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג’ כלשהו, בכל הקשור למוצרים שיירכשו ברוזנפלד ואשר צד ג’ שהינו היצרן ו/או היבואן שלהם סיפק אותם לחברת רוזנפלד, והכל בכפוף לאחריות החלה על פי כל דין.
 1. בנוסף יובהר, על אף שבאתר זה מופיע מידע פרסומי וכן קישוריות לאתרים נוספים, אין אתר רוזנפלד אחראי לתוכן ו/או למידע שמקורם מצד ג’.
 1. מבלי לפגוע בכל האמור לעיל, בכל מקרה לא תישא חברת רוזנפלד בסכום נזק העולה על מחיר המוצרים אשר הוזמנו ושולמו על ידי המזמין.

טז. אבטחת מידע:

 1. אתר רוזנפלד מיישם באתר זה מנגנוני הגנה מתקדמים וזאת על מנת לאבטח את המידע באתר זה.
 1. הינכם מתחייבים שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות שיבוש פעולת האתר, לרבות- כל ניסיונות חדירה, סריקה ו/או חשיפת מידע וכיוצ”ב. כמו כן, נאסר באיסור מוחלט להפעיל רובוט או אמצעי אוטומאטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מתוך האתר.
 1. מובהר בזאת, כי אתר רוזנפלד יפעל בכל דרך חוקית נגד מבצעי הפעולות האסורות, כמפורט בסעיף זה.
 1. חברת רוזנפלד ו/ או אתר רוזנפלד לא תישא בכל אחריות בקשר לחשיפת פרטי המזמין או כל שימוש לרעה אחר, וזאת במידה ולא שמרתם את שם המשתמש ו/או הסיסמה שלכם כראוי או לא החלפתם את סיסמתכם מעת לעת כמומלץ.

יז. פרטיות:

 1. אתר רוזנפלד הינו מאגר שבגינו הוגשה בקשה לרשם מאגרי המידע. משתמש אשר נתן הסכמה/אישור להיכלל במאגר מידע זה. אתר רוזנפלד ו/או מי מטעמו יהא רשאי לפנות למשתמש באמצעות דוור ישיר, לרבות בדואר ישראל או דואר אלקטרוני וכן באמצעות פניות טלפונית ו/או באמצעות פקסימיליה, למטרות קידום מכירות, שיווק וכיוצ”ב. במסגרת זו יהא האתר רשאי להעביר לכם מידע בקשר לחברת רוזנפלד.
 1. במידה והינכם מעוניינים שלא להיכלל במאגר המידע, יהא עליכם להודיע על כך לאתר רוזנפלד בכתב בהתאם להוראות כל דין.
 1. אתר רוזנפלד יהא רשאי להשתמש בפרטים שהמזמין מסר ובמידע שתאסוף אודות דפוסי השימוש באתר ודפוסי הקניה של המזמינים וזאת לצורך שיפור השירותים, והקשר עימכם, לצורך דיוור ישיר ו/או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי וכיוצ”ב לצד ג’ אחר, לרבות למפרסמים, ובלבד שמידע זה לא יזהה את זהותו של המזמין.
 1. חברת רוזנפלד תשמור את המידע שייאסף במאגריה והיא תהא רשאית להשתמש בו לפי ראות עיניה במגבלות הוראות תקנון זה וכל דין.
 2. אנו בית העסק, מתחייבים שלא להעביר פרטי אשראי של לקוח לצד ג’.

יח. קניין רוחני:

 1. הקניין הרוחני באתר רוזנפלד, בכלל זה הפטנטים ו/או זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או שמות מסחריים ו/או המדגמים ו/או תמחור המוצרים ומחירון המוצרים וכיוצ”ב, שייכים בלעדית לחברת רוזנפלד.
 1. זכויות הקניין הרוחני של חברת רוזנפלד כאמור לעיל, יחולו גם על עיצובו הגרפי של האתר, התוכנות, בסיסי הנתונים וכל חומר אחר המצוי באתר .
 1. אתר רוזנפלד שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 1. מובהר בזאת, כי חברת רוזנפלד המזוהה ע”י שימוש בסימן המסחרי “רוזנפלד” שייך באופן בלעדי על כל הכרוך בכך לחברת רוזנפלד ואין בעצם הכניסה ו/או השימוש באתר רוזנפלד, כדי להעניק זכות כלשהיא בכל הקשור למותג.
 1. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות ללקוח ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד.
 1. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי. ואין לשכפל ו/או להעתיק ו/או לשווק ו/או למכור ו/או לסרוק ו/או לתרגם ו/או להציג כל חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה התקבלה הסכמה לכך מחברת רוזנפלד מראש ובכתב.

יט. סמכות שיפוט :

על דרך ההתקשרות באמצעות תקנון זה וכל הקשור בו יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד וסמכות השיפוט הייחודית הינה נתונה לבתי המשפט בפתח תקווה.

כ. הודעות:

כל הודעה שתשלח ע”י אתר רוזנפלד למזמין וזאת על פי הכתובת כפי שמילא המזמין בעת ההזמנה תחשב כאילו הגיע לתעודתה לאחר 48 שעות מיום שנמסרה  לדואר ישראל, ואם נמסרה בפקס או במייל – ביום מסירתה.

כא. תקנון פעילות בפייסבוק/אינסטגרם:

לקריאת התקנון > לחצו כאן

כב. תקנון מועדון רוזנפלד אישי:

לקריאת התקנון > לחצו כאן

יצירת קשר

אם יש לך שאלות כלשהן, נא ליצור איתנו קשר בעמוד ה- צור קשר.

מידע על איסוף מוצר ישן מבית הלקוח ואיסוף סוללות

איסוף מוצר ישן מהלקוח לפי החוק לטיפול סביבתי בציוד חשמלי ואלקטרוני ובסוללות, התשע”ב-2012 (“החוק”):
בהתאם לחוק, בעת קבלת ציוד חשמלי ואלקטרוני  שרכשתם אתם זכאים למסור למוביל, ללא תמורה, מוצר דומה למוצר שרכשתם לצורך פינוי.
החברה לא תפנה מוצרים ישנים בהתאם למקרים הקבועים בחוק.
ככל שנדרש פינוי חריג הכולל תוספת תשלום בהתאם לתעריף הובלות חריגות, החברה ו/או מי מטעמה יעדכנו אתכם ויקבלו את אישורכם מראש.
להלן ההנחיות לפינוי מוצר ישן:
 • א. המוצר הישן שמפונה חייב להיות מנותק ממים/חשמל/גז ובמקום נגיש לפינוי.
 • ב. המוצר הישן שמפונה חייב להיות שלם עם כל חלקיו ונקי מאוכל ומכל לכלוך.
 • ג. המוצר הישן שמפונה צריך להיות זהה או דומה במידותיו ובמהותו למוצר החדש שסופק.
 • ד. ככל שאתם מעוניינים בפינוי המוצר הישן יש לתאם מראש עם נציג המכירות מולו בוצעה רכישת המוצר ולעדכן בכך את המוביל מיד עם הגעתו.
 • ה. פינוי מזגן ישן – המזגן חייב להיות מפורק מהקיר ובמקום נגיש לפינוי.
להלן המקרים בהם המוביל רשאי לגבות תשלום נוסף בגין פינוי מוצר ישן:
 • פינוי מוצר ללא כל חלקיו או פינוי מוצר מלוכלך.
 • נדרש פירוק דלתות המוצר / העברת המוצר למקום אחר במקום האספקה/באותו בניין/ לכתובת אחרת.
 • נדרש פינוי באמצעות מנוף.
 • המוצר המפונה מחובר למים/חשמל/גז.
 • המוצר המפונה מצוי מתחת/מעל למוצר אחר.
 • פינוי מוצר שנמצא בקומה שלישית ומעלה.
 • פינוי מוצר שנדרש מעבר דרך מדרגות ספירלה/מדרגות צרות שמצריכות הרמה של המוצר.
 • מוצר שלא נכנס במעלית/לא עובר בחדר המדרגות/לא עובר בפתחי מקום האספקה.
 • סכום העסקה כולל הפרשי הצמדה למדד, ככל שיהיו ממועד ההזמנה ועד למועד התשלום בפועל.
 • שינוי בכתב יד שייעשה בטופס הזמנה זה לא יחייב את החברה.
 איסוף של מוצר ישן מבית לקוח
בהתאם להוראות החוק לטיפול בציוד אלקטרוני, חשמלי  התשע”ב 2012 (סעיפים 30 א’ 30 ג’)הינך זכאי/ת למסור, ללא תמורה או עלות פינוי,
במעמד קבלת המוצר שרכשת, מוצר דומה למוצר אותו רכשת.
בהתאם לחוק (סעיף 30 ד’) במכירה של מוצרים קטנים ו/או סוללות אין חובת איסוף מוצר ישן על ידי המוביל. ניתן להשליך את הפסולת בכל אחת ממאות הנקודות של תאגיד מאי אשר פרוסות ברחבי הארץ. מצורף לינק לרשימת מוקדי האיסוף לפסולת של תאגיד מאי לחצו כאן

-ניתן להגיע ולהשליך את הסוללות למתקן איסוף הסוללות בחנות רוזנפלד, גליס 32, פתח תקווה.
יש לתאם מראש את פינוי המוצר הישן. המוצר הישן יימסר על ידך בסניפינו או למוביל שיספק לך את המוצר שרכשת ויועבר על ידינו למחזור מוכר או שימוש חוזר.
לא תתאפשר מסירת מוצרים מזיקים.
במקרים הבאים הנחשבים לפינוי חריג ובאישור הלקוח מראש, רשאי המשווק לדרוש מהלקוח תשלום בגין פינוי המוצר הישן בהתאם לתעריף שנקבע להובלות חריגות והכל בהתאם להוראות “נוהל פינוי פסולת ציוד חשמלי ואלקטרוני מבית לקוח” של המשרד להגנת הסביבה מיום  24.07.2017. 
כאשר הציוד הישן נמצא בקומה שלישית ומעלה בבניין שבו אין מעלית או כאשר לא ניתן להשתמש במעלית לשם הורדת הציוד הישן (במידה והלקוח מביא בעצמו את הציוד הישן לכניסת הבניין לא יגבה תשלום בגין הפינוי); 
וכאשר יש צורך בפירוק חלק מהציוד הישן (למשל, פירוק דלת מקרר על מנת לפנותו).
לא יתבצע פינוי של ציוד ישן באמצעות מנוף.
לא יתבצע פינוי פסולת מוצרי גז הכולל: כיריים גז, מוצרי חימום גז וגריל גז.
0
  0
  העגלה שלך

   צעד אחרון ומחירים מיוחדים לחברי מועדון בדרך אליכם!

   אני כבר חבר מועדון- מצויין! התחבר/י ותוכל/י לקבל את המחירים המיוחדים, המתנה כבר אצלך במייל!
   עדיין לא חבר מועדון? הירשם/י בקלות וקבל/י את המחירים המיוחדים והמתנה למייל!

   התחבר

   הרשמה

   לאחר שסיימתם ושלחתם את הפרטים תקבלו בתוך 2 דקות מייל המאשר שהתחברתם. אם לא הגיע המייל חייגו 03-9050000 
   או שלחו לנו מייל  [email protected]
   הפרטים שלכם מאובטחים ברמה הכי גבוהה – אנו מתחייבים לשמור בבטחה על פרטייכים האישיים ולא להפיצם.

   מה עוד חברי מועדון רוזנפלד מקבלים? 
   הטבות ומבצעים בחנות ובאתר | איזור אישי | מילוי הזמנה מהיר וקל | מעקב הזמנות | שמירה של הפריטים האהובים.